Menu

klachtenprocedure

Doelstelling
Het doel van de klachtenprocedure is op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten. Dit om de oorzaken van de klacht weg te nemen en maatregelen te kunnen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Werkwijze
De HOOG Academie verzorgt scholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en incidenteel andere zorgverleners uit de eerstelijns, zoals doktersassistenten en diëtisten. De scholingen hebben als doel de kwaliteit van de chronische zorg te verhogen. Hiertoe wordt, in overleg met de kaderartsen en consulenten van de diverse zorgstraten, een scholingsprogramma opgesteld dat op de website gepubliceerd wordt en waarvoor de zorgverleners zich kunnen aanmelden. Uitgangspunten bij de aan te bieden scholingen zijn de contracten met de regionale zorgverzekeraars, de benchmarkgegevens en de behoefte van de zorgverleners zelf.

Klachten
Het kan voorkomen dat een deelnemer niet tevreden is met de organisatie of de inhoud van een scholing. Hij/zij heeft het recht hierover een klacht in te dienen. Een klacht is een schriftelijke melding (per e-mail, brief of met het bijgevoegde klachtenformulier) van een deelnemer die op enige wijze niet tevreden is over de dienstverlening of geleverde diensten van de HOOG Academie.
In eerste instantie vindt de HOOG Academie het wenselijk dat de deelnemer zijn/haar ontevreden uit aan de veroorzaker(s) van de klacht. Mochten zij in onderling overleg niet tot een, voor alle betrokken partijen, bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht worden overgedragen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris zal binnen 5 werkdagen contact opnemen met de betrokkenen om de ontvangst van de klacht te bevestigen en een indicatie te geven over de te verwachten termijn waarop de klacht afgehandeld kan worden, waarbij ernaar gestreefd wordt dit binnen een termijn van 6 weken af te ronden. Vervolgens zal de klachtenfunctionaris proberen de klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Mocht dit meer tijd in beslag nemen dan initieel is aangegeven, dan zal zij dit kenbaar maken aan de indiener van de klacht. Tevens probeert de klachtenfunctionaris de oorzaken van klachten op te sporen en waar mogelijk weg te nemen, om herhaling in de toekomst te voorkomen. In het geval van een gegronde klacht ontvangt de benadeelde een compensatie/genoegdoening of er wordt een vervangende dienst aangeboden. Het advies van de klachtenfunctionaris is voor alle betrokken partijen bindend.

Kosten van een klacht
De HOOG Academie brengt voor de behandeling van klachten geen kosten in rekening. Eventuele kosten die u zelf maakt zijn voor eigen rekening.

Privacy
Alle informatie met betrekking tot een klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De HOOG Academie en de klachtenfunctionaris hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig met de privacy van de indiener om.

Evaluatie
Na afhandeling van een klacht en eventuele corrigerende maatregelen wordt gekeken of deze het gewenste effect hebben gehad. Indien dit niet het geval is, kunnen opnieuw corrigerende maatregelen worden genomen.

Een klacht kunt u indienen via het klachtenformulier.